משתמש קיים     
שם משתמש (דוא"ל)
 
סיסמא


 


דיילקום לבחירות     
 

דוגמאות     
 


כללי

הסכם זה הינו מסמך משפטי בין מפעילת שירות DIALCOM (להלן "האתר" או "החברה") ובינך – המבקר בו
(להלן: "הגולש" או "הלקוח"). אנא קרא אותו בעיון רב לפני שהנך משתמש באתר ו/או נרשם כחבר בו.
על-ידי שימוש באתר הגולש מסכים ומתחייב לכל התנאים של הסכם זה כפי שיפורטו להלן.
אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תשתמש ו/או תירשם לשירות האתר. התנאים נתונים לשינויים
ע"י הנהלת האתר בכל עת בלא מתן הודעה מראש לגולש ותעדכן אותו במסמך זה שיופיע באתר.

הנהלת האתר שומרת על זכותה להשעות ו/או להפסיק את חברות הגולש או גישתו לשירות,
במקרה של הפרת תנאי השימוש בתקנון זה או הפרת כל דין ע"י הגולש.

מפעילת האתר שומרת על זכותה להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.
בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו
וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.
האמור בתקנון זה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות בלבד, אולם מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

בתקנון זה מפעילת האתר, כוללת את מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי מטעמה.
תלונות הקשורות בשירות או על מנת לבטל השירות יש לשלוח לכתובת הבאה dialcom@dialcom.co.il
ניתן גם להתקשר למספר השירות בטלפון: 03-6913335

שירותי תמיכה בשירות כוללים מענה קולי וכן מענה לאי מיילים אשר ישלחו.
טיפול בתקלות יהיה לפי זמני תגובה של עד 24 שעות ממועד קבלת הקריאה במוקד השרות של החברה.
השירות יינתן בשעות ובימי העבודה המקובלים, ימים א' – ה' (ימי חול) בין השעות 09:00 – 17:00.

החברה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה לכל צד שלישי כלשהו ללא צורך בהסכמת הלקוח.
הלקוח אינו רשאי להמחות את זכויותיו.

זכויות קנייניות

הלקוח מודע לכך, כי המידע וכל אשר כלול באתר, כולל גרפיקה, מלל, טכנולוגיה וכו' הינה קניינה הבלעדי של החברה,
ולפיכך אינו רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית
ו/או פרטית ו/או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתר אחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסורה בהחלט.

הגבלות ברישום

השימוש באתר מותנה בכך שהלקוח מזמין העבודה הינו בן 16 (שש עשרה) שנים לפחות, וכי השימוש באתר הינו
לצרכיו הפרטיים בלבד.

הלקוח מצהיר בזאת כי לא יבצע שימוש במאגרי נתונים טלפוניים , שאינם נחלת הכלל או שאין לו אישור שימוש בהם.

הצהרות והתחייבויות של הלקוח

הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך כי המידע אשר הנך חושף/ת בפני החברה ו/או למי מטעמה נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר בהסכם זה.

על מנת להסיר כל ספק, הנך מסכים/ה כי החברה לא תבצע החזר של כספים ששולמו על ידך לחברה מכל סיבה שהיא.

הנך מסכים/ה שהנך אחראי/ת לתוכן ולאיכות של המידע שסיפקת. הנך מצהיר/ה שהנך הבעלים או בעל/ת הזכות
להשתמש או להציג את כל המידע. היה וימצא כי המידע שנמסר על ידך אינו בבעלותך החברה שומרת לעצמה את
הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או לצד ג' כלשהו.

הנך מסכים/ה כי עובדי החברה, במסגרת תפקידם, יכולים לעיין בכל מידע שנמסר על ידך או שקשור לפרטיך.

הנך מסכים/ה כי את/ה בלבד תישא/י בכל האחריות והסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו לך בגין השימוש בשירות.

הנך מסכים/ה שלא לסחור בשירותי האתר אשר החברה מעניקה לך. היה וימצא כי הנך עושה שימוש
מסחרי בשירותי האתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים מיידית את חברותך וזכויותיך,
וכן לתבוע אותך בגין הפרת זכויות החברה ובגין נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או לצד ג' כלשהו.

הינך מסכים כי שימושך בשירות כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים
ולכן כל הפרה שלהן תהווה סיבה לסיום הסכם זה ולסגירת חשבונך לאלתר,
לפי שיקול דעתה של החברה ללא כל הודעה אליך.

הנך מאשר/ת כי החברה זכאית לשלוח לך דואר אלקטרוני המבוסס על מידע אשר סיפקת
לה ו/או למי מטעמה, מידע הקשור למידע שסיפקת ו/או למי מטעמה או כל מידע אחר.
הנך מאשר שכל דואר אלקטרוני הנשלח אליך מאת החברה הנו חוקי ומותר.

הנך מסכים שלא:

• ליצור זהות שקרית ו/או כתובת אלקטרונית ו/או TCP/IP שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים
לעניין זהות השולח או מקוריות המידע.

• להעביר דרך האתר מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, לשון הרע, התייחסות מינית,
הצעות מיניות בוטות או פוגעות, וכל חומר אחר שהנו מזיק, מכל סוג שהוא.

• להעביר מידע אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד ג' לרמות זכויות יוצרים או את זכות הפרטיות,
הפרסום וכל זכות אישית אחרת של צדדי ג' כלשהם.

• להפיץ או לשכפל בדרך כל שהיא חומר שמוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או מידע ששייך לבעל הקניין הרוחני,
ללא הסכמת בעל הזכויות בקניין הרוחני.

• להפר כל חוק ו/או תקנה אגב השימוש בשירות, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל,
הנוגעים להעברת מסרים טלפוניים או מידע ממדינת ישראל.

• לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות המערכת, ו/או להפר אבטחה או אימות,
או להתערב או להפריע למערכת ו/או רשתות, המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות,
מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.

• להשיג או לנסות להשיג גישה לו מורשית לשירות, לחשבונות אחרים במערכת,
מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על ידי פיצוח סיסמא או כל אמצעי אחר.

• להפריע לשימושו ו/או הנאתו של כל משתמש אחר בשירות ו/או לשימושו ו/או הנאתה של כל ישות אחרת בשירות.

• להטריד אנשים אחרים ע"י פניות בטלפון.

• במידה שתעבור/י בשימושך באתר, על אחד, או יותר מכללים אלו,
רשאית החברה למחוק את כרטיסך ולבטל את המנוי שברשותך, ללא כל החזר כספי וללא התראה מראש.

הנך מודע/ לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת עלולה לגרור אחריה
אחריות פלילית או אזרחית. החברה רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל,
ורשאית לערב ו/או לשתף פעולה את רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.

התחייבות החברה

המידע לא יועבר לצד ג' כלשהו, ללא הסכמה מפורשת של הלקוח.

החברה רשאית להשתמש במידע אשר נמסר על ידי הלקוח , לצורך ביצוע השירות אליו התחייבה כלפי הלקוח בלבד.

הנך מסכים כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בשירות,
בכל זמן שהוא מבלי לתת לכך התראה מראש. כמו כן, הנך מסכים כי החברה יכולה להוסיף, לשנות,
למחוק או לסיים את תנאי ההשתתפות ו/או את שירותיה. בנוסף, הנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד,
באופן זמני, לא יהיה האתר זמין וזאת בשל צרכי תחזוקה או צרכים אחרים.

אחריות

הנך מסכים/ה בצורה מפורשת כי הנך נוטל/ת על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך השימוש בשירות ,
והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא בין במפורש ובין אם במשתמע, לרבות אחריות לגבי סחירותו
של האתר ו/או כשירותו למטרה מסוימת ו/או מקוריותו ואי הפרת זכויות על ידו.

החברה אינה אחראית לכך שהשירות יעמוד בדרישותיך ו/או שהשירות יהיה ללא הפרעות, נקי מתקלות, מהיר.

החברה אינה אחראית לתוצאות מהשימוש בשירות ו/או לדיוק והאמינות של התקשרות והעברת המידע ו/או
לדיוק של כל תרגום ו/או שינוי של המידע שלך ו/או לדיוק של כל מידע שנרכש דרך השירות ו/או שכל
פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן.

הנך מאשר שכל חומר או מידע שהנך מוריד ו/או רוכש אגב שימוש בשירות, נעשים
על פי שיקול דעתך, תוך לקיחת הסיכון שהנך אחראי עבור כל נזק למערכת המחשב שלך
ו/או לכל מידע שיאבד כתוצאה מהורדת המידע ו/או החומר.

החברה אינה אחראית לטובין או לשירותים השונים הנרכשים דרכה,
לכל עסקה או להתקשרות הנעשים אגב שימוש בשירות.

תחומי שיפוט שונים אינם מאפשרים לוותר על אחריות בעיניינים שונים ולכן אם הנך מצוי
באותם תחומי שפיטה אזי חלק מהדברים המנויים לעייל והפוטרים את החברה מאחריות אינם נוגעים לך.

הגבלת אחריות

בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים
לחברה (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים
משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים
באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה, עובדיה,
מנהליה או מי מטעמה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם,
למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו תאים למטרות האתר,
וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, לאור האופי המשתנה של האינטרנט, יתכן מאוד כי במהלך
הזמן חלו שינויים באתר המקושר.

אם המשתמש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור
עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה

החברה ו/או ספקיה אינם אחראים לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש בשירות,
חשיפה לשירות, מאי יכולת להשתמש בשירות, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה,
מערכת יחסים שנוצרה עקב כניסה ושימוש בשירות או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירות
או כתוצאה משינוי המידע שלך או שינוי המידע שנמסר על ידך לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים,
שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.

ישנם תחומי שיפוט אשר אינם מתירים להגביל אחריות לנזקים תוצאתיים,
משניים ולכן ייתכן וחלק מההגבלות לא יחולו עליך.

שיפוי

הנך אחראי/ת לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש בשירות.

הנך מסכים/ה לשפות את החברה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק,
לרבות שכר טרחת עורך דין של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך בשירות.

בכל מקרה נדון, לא תהיה לכל צד ג' אפשרות לדרוש שיבוב.

ביטול סיום התקשרות

המשתמש או החברה יכולים בכל עת, ללא כל סיבה מיוחדת, לסיים את ההתקשרות על פי הסכם זה.
מבלי להגביל את תנאי האמור לעיל, מובהר בזאת, כי החברה יכולה לסיים את ההתקשרות אם היא
מאמינה כי הפרת את תנאי ההשתתפות, או אם היא מוצאת לנכון להפסיק להעניק את האתר המוצע.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק האתר למשתמש בכל זמן שהוא, ולהסיר מודעות
ופרסומות מכל סיבה מבלי לתת התראה בעניין.

הנך מסכים שעל מנת לסיים את ההתקשרות עמך אין צורך לתת לך התראה מראש וכי הדבר ימנע
ממך גישה לשירות לאלתר, או השעייה לתקופה.

שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים,
לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות אך מבלי לגרוע,
במקרה שיובא לידיעתה כי האתרים ו/או התכנים ו/או השימוש בהם נוגד את הוראות הדין ו/או גורם
נזק כלשהו להחברה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או מהווה הפרת זכויות כלשהן של כל אחד מאלה.

כל התכנים המתפרסמים בשירות ו/או באיזה מהאתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה עלולים להימחק כעבור זמן.
החברה אינה מתחייבת שתכנים הנמצאים במועד מסוים בשירות ו/או ברשת יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך.

סמכות שיפוטית

הצדדים מסכימים כי במידה ובית המשפט ימצא לנכון להכריז כי תנאי מהתנאים איננו תקף הוא יעשה
מאמץ לתת תוקף לכוונת הצדדים העולה מתוך התנאים, שאר התנאים יעמדו בתוקף מלא ומחייב.

מדיניות זיכויים

בכל מקרה של אי שימוש בשירות או חרטה מכל סיבה שהיא , לאחר הפקדה בקופה.
מזמין השירות יוכל לקבל זיכוי מלא באמצעות פניה בפקס ולאחר בדיקה ואימות הנתונים תזכה
החברה את הלקוח תוך 14 יום מיום הבקשה באמצעות כרטיס האשראי וזאת לאחר קיזוז 5% עמלת הסליקה.

  
   כל הזכוית שמורות - DialCom 2005 ©